תנאי שימוש

 1. כללי:
  אזהרה: השימוש באתר לצורך ביצוע הזמנות אינו מיועד לקטינים - אלא רק לבני 18  ומעלה! היה ויתברר כי המזמין הינו קטין וכי אפוטרופוסיו אינם מאשרים את ביצוע ההזמנה לא תהא זכות להשבה כלשהי ו"באלי טורס" ו/או מי מסוכניה ו/או שלוחיה ו/או בעלי מניותיה (אשר יקראו להלן "החברה") שומרת על זכותה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד הקטין ואפוטרופוסיו בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מכך. החברה פועלת כסוכן נסיעות לכל דבר וענין וככזו אין היא נושאת באחריות כלשהי לאספקת השירותים המוזמנים באמצעותה, טיבם איכותם והתאמתם להזמנה. בענין זה יהיה על הנוסע ללבן טענותיו ישירות מול ספק השירותים. החברה  אינה פועלת אלא כשליחה מטעם הנוסעים ומביאה ליצירת קשר משפטי מחייב בין הנוסעים  לבין ספקי השירותים בפועל. לפיכך לא תחול על החברה כל אחריות למעשי הזולת, לרבות אלו של ספקי השירותים ואין לראות בה אחראית לשיבושים, ליקויים, אי התאמה, או אי אספקת השירות באופן מלא או חלקי. באתר נמסר מידע אשר הגיע לרשות החברה מצדדים שלישיים, בין השאר על סמך קישורים לאתרים אחרים ו/או מקורות מידע שונים. אין החברה נושאת באחריות כלשהי בקשר למידע מכל מין וסוג שהוא אשר נמסר במסגרת האתר בהיותו כולו מידע  שמקורו מצדדים שלישיים. על הנוסעים  מוטלת כל האחריות לתוצאות הנובעות משימוש במידע האמור ולא תהיה להם כל תלונה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר לכך כנגד החברה. החברה עושה כל מאמץ על מנת לוודא שכל המידע שנמסר באתר הוא מידע עדכני, נכון, מלא ומדויק ואולם אין היא אחראית לעמידת הספקים השונים בהתחייבויותיהם לרבות התאמת המצגים שמבוצעים באתר זה עם המציאות . בעצם השימוש באתר ניתנת הסכמת הנוסע לכל האמור בו לרבות כל התניות הפטור ובכל מקרה יהיו הנוסעים מושתקים מהעלאת טענה כלשהי בניגוד לכך. מוצהר בזאת כי החברה  הסכימה לקבל הזמנות באמצעות האתר ורק על סמך ההסכמות לכל האמור לעיל ולהלן וכי אם יפעלו הנוסעים בניגוד לכך ותוגש תביעה או תלונה כנגד החברה יהפוך כל סכום תביעה ו/או דרישה כנגד החברה, בצירוף 20%, בצירוף מ.ע.מ. בגין הוצאות משפטיות, לסכום נזק ללא צורך בהוכחה כלשהי אותו תוכל החברה להפרע מהתובע/ים על דרך הקיזוז ללא כל צורך בסעד משפטי כלשהו וכל זאת מבלי לפגוע  בזכותה לכל סעד משפטי אחר על פי כל דין. מוסכם ומוצהר על ידי כל משתמש באתר זה כי ידוע לכל שהבעלות המלאה והמוחלטת באתר זה על כל תכניו וצורותיו הינה בבעלותה המלאה היחידה הבלעדית של באלי-טורס וכי לאיש, פרט לה, אין כל זכות קניינית בו !
 2. נוהל טיפול ואישור הזמנה:   לאחר בחירת העיסקה המתאימה, הקלד את פרטי ההזמנה והתשלום, - הזמנתך תגיע למשרדי באלי-טורס, ותטופל מול ספקי השרות הרלוונטיים. - ההזמנה נמצאת בתהליך בקשה עד לאישור סופי מול חברות התעופה, בתי המלון וספקי השרות למיניהם. - האישור הסופי ימסר לכם טלפונית או בדוא"ל. - מרגע אישור כרטיס האשראי וההזמנה חלים דמי ביטול.   הזמנות יאושרו בהקדם האפשרי. יש לדעת כי כל עוד לא אושרה ההזמנה על ידי החברה טלפונית - אין היא מחייבת! עם קבלת אישור הספק תתאם החברה עם המזמין את דרכי קבלת המסמכים, והמזמין מתחייב לקבלם במקום ובזמן על פי ההנחיות שימסרו לו.
 3. אי הופעה: אי הופעה לקבלת שירות שהוזמן ואושר כאמור - יגרור את חיובו המלא של המזמין בגין כל השירותים ללא כל יוצא מן הכלל. למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הדברים יפים גם לגבי טיסות ולא חשובה מה סיבת אי ההופעה או האיחור לטיסה
 4. איחורים: על הנוסע לבדוק עם כל ספק מה השעה היעודה לקבלת השירות לרבות טיסות, בתי מלון וחברות להשכרת רכב - ולא תשמע מהנוסע טענה כלשהי בקשר לאי קבלת שירות מתאים עקב איחור, כלפי החברה. אין באמור כדי לפגוע בזכות כלשהי של ספק השירותים לאחר בזמני אספקת השירותים שלו והדבר אינו באחריות החברה ועל הנוסע ללבנו ישירות מול ספק השירותים.
 5. תנאי שינוי וביטול - "עסקת מכר מרחוק": כל הרוכש שירות מבאלי-טורס, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוקי הגנת הצרכן. במקרה של ביטול שיעשה בכתב בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה ובלבד שהביטול יעשה מעל 7 ימי עבודה שאינם ימי מנוחה לפני המועד שבו אמור השרות להינתן, בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור,  יחויב המזמין בתשלום דמי ביטול בגובה 5%  מסך ההזמנה או 100 ש"ח לצרכן לפי הנמוך מביניהם. ביטול שיעשה לאחר 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה או ביטול ההזמנה החל בתוך 7 ימי ההזמנה ממועד קבלת השרות, יחולו על הזמנתו דמי ביטול מלאים (100%) מרגע אישור ההזמנה על ידי הספק. סעיף 14ג'(ג) לחוק הגנת הצרכן קובע כי "בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום העסקה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן". האמור לעיל לא יחול על שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד העסקה. עוד קובע הסעיף את תוצאות ביטול העסקה ולפיו העוסק יחזיר לצרכן,בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול,את אותו חלק ממחיר העיסקה ששולם על ידי הצרכן,יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהוא,זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול לא נעשה עקב פגם או אי התאמה בשירות כמשמעות המונחים בסע' 14ה לחוק הגנת הצרכן. אם הינך נאלץ לקצר את חופשתך, אנא ודא כי יש בידך אישור בכתב מבית המלון או הספק המקומי בחו"ל על מועד הביטול ומועד העזיבה המוקדמת.  אישור זה נחוץ במידה ותנאי המוצר יאפשרו קבלת החזר בגין אי ניצול חלקי של השירות .
 6. שינויים: מרגע ההזמנה - אין אפשרות לשינויים, אלא בהסכמה בכתב ומראש של החברה. אין באמור כדי לפגוע בזכות כלשהי של ספק השירותים לשנות את תנאי אספקת השירותים שלו והדבר אינו נמצא בגדר אחריות החברה. על הנוסע ללבן תלונותיו בנדון ישירות מול ספק השירותים.
 7. המחירים: כל המחירים ניתנים לשינוי על ידי החברה  וזאת עד לקבלת אישור טלפוני לביצוע ההזמנה. מרגע האישור הטלפוני והחיוב יהיה המחיר סופי. המחירים הנקובים בדולר מפורטים בכל עיסקה ספציפית והם ישולמו על פי שער העברות והמחאות גבוה ביום התשלום בפועל. המחירים הנקובים בש"ח ישולמו בהתאם למחיר השקלי הנקוב .
 8. דרכון ואשרות: באחריות הנוסעים להצטייד בדרכון תקף ל- 6 חודשים לפחות מיום החזרה לארץ. כן באחריות הנוסעים להצטייד באשרת כניסה ליעדים בהם יש צורך באשרה כזו.   טעות בהקשת פרטי הדרכון, לרבות תוקפו, אשר בגינה ייגרמו לנוסע נזקים, מכל סוג שהוא, יהיו על אחריות הנוסע בלבד. נוסע שהצהיר כי ברשותו אשרת כניסה מתאימה בהתאם לחוקי מדינת היעד, ובהגיעו לשדה התעופה ו/או למדינת היעד והתברר כי אינו מחזיק באשרה המתאימה, הרי שהנזקים שיגרמו לו ו/או לחברת התעופה בעקבות כך, יהיו על אחריותו בלבד. נזקים שגרם כאמור הנוסע לחברת התעופה, ישולמו על ידו מיידית עם דרישתה הראשונית
 9. תכנים מסחריים: באתר עשוי להיות מוצג תוכן של צד שלישי, לרבות אך לא רק פרסומים של צד שלישי או קישורים לאתרים חיצוניים (links). עצם ההפניה של האתר לאתרים חיצוניים אלה אינו מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם או חוקיותם של האתרים אליהם בוצעה ההפניה, וממילא אינה מהווה המלצה על אתרים אלה. כל שימוש בתוכן של צד שלישי ו/או כניסה של המשתמש לאתרים של צד שלישי ע"י שימוש בלינקים או פרסומות באתר, ייעשו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. האתר אינו מתחייב כי הלינקים שיימצאו בו יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתרי אינטרנט פעילים. האתר רשאי להסיר או להוסיף לינקים על פי שיקול דעתו הבלעדי, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד באתר בשל כך.
 10. תלונות, תביעות והחזרים: אין החברה פועלת אלא כשליחה מטעם הנוסעים המביאה ליצירת קשר משפטי מחייב בין הנוסע לבין ספקי השירותים בפועל. לפיכך לא תחול על החברה אחריות כלשהי בקשר למתן או אי מתן השירותים המוזמנים לרבות לקוי או רשלנות או כל עילה משפטית אחרת אשר דבקה במעשה או מחדל כלשהו של החברה. החברה איננה אחראית לגבי שינויים כלשהם בשירותים המוזמנים  ו/או אי אספקתם על פי הזמנה אם בכלל. כל תביעה או דרישה מכל סוג ומין שהוא יש להגיש בכתב בצירוף אסמכתאות הולמות במשרדי החברה בתוך 14 יום מיום החזרה. מוסכם על כל הצדדים כי פרט לבתי המשפט המוסמכים בכך בחיפה - לא יהיה לאף בית משפט אחר סמכות שיפוטית כלשהי למעט ערכאת הערעור. ט.ל.ח
 11. דין וסמכות שיפוט: על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באתר, הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בחיפה.
חזור